Ακέραια διαίρεση – λύση

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Diver(a,b):ΑΚΕΡΑΙΑ
 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: a, b, ΠΗΛΙΚΟ
ΑΡΧΗ
 ΠΗΛΙΚΟ 0
 ΟΣΟ a>b ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
 a a - b
 ΠΗΛΙΚΟ ΠΗΛΙΚΟ + 1
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 Diver ΠΗΛΙΚΟ
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Moder(a,b):ΑΚΕΡΑΙΑ
 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: a, b, ΠΗΛΙΚΟ
ΑΡΧΗ
 ΠΗΛΙΚΟ 0
 ΟΣΟ a>b ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
 a a - b
 ΠΗΛΙΚΟ ΠΗΛΙΚΟ + 1
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 Moder a
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
Advertisement

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων – Λύση

1. Διαδικασία…

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΑΘΜΟΣ(Β)
 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Β
ΑΡΧΗ
 ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΔΙΑΒΑΣΕ Β
 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Β>=0 ΚΑΙ Β<=10
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

2. Συνάρτηση…

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΒ(Α, Β, Γ, ΠΡ, ΤΕΞ):ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Α, Β, Γ, ΠΡ, ΤΕΞ
ΑΡΧΗ
 ΑΝ ΤΕΞ<5 ΤΟΤΕ
 ΤΒ 0.1*(Α+Β+Γ)+0.15*ΠΡ+0.55*ΤΕΞ
 ΑΛΛΙΩΣ
 ΤΒ 0.06*(Α+Β+Γ)+0.12*ΠΡ+0.7*ΤΕΞ
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

3. Κυρίως Πρόγραμμα…

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΣΥΣ
 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ΠΛ, ΤΕΛΙΚΟΙ
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΟΝ, ΜΑΧΟΝ
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Α1, Α2, Α3, ΠΡ, Μ, ΤΕΞ, ΤΕΛ, ΜΑΧ, ΠΟΣ
ΑΡΧΗ
 ΠΛ 0
 ΤΕΛΙΚΟΙ 0
 ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ
 ΟΣΟ ΟΝ<>' ' ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
 ΠΛ ΠΛ+1
 ΚΑΛΕΣΕ Β(Α1)
 ΚΑΛΕΣΕ Β(Α2)
 ΚΑΛΕΣΕ Β(Α3)
 ΚΑΛΕΣΕ Β(ΠΡ)
 Μ (Α1+Α2+Α3+Μ)/4
 ΑΝ Μ>=5 ΤΟΤΕ
  ΚΑΛΕΣΕ Β(ΤΕΞ)
  ΤΕΛ ΤΒ(Α1,Α2,Α3,ΠΡ,ΤΕΞ)
  ΓΡΑΨΕ ΟΝ, ΤΕΛ
 ΑΛΛΙΩΣ
  ΤΕΛΙΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ + 1
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
 ΑΝ ΠΛ=1 Ή ΠΡ>ΜΑΧ ΤΟΤΕ
  ΜΑΧ ΠΡ
  ΜΑΧΟΝ ΟΝ
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
 ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΑΝ ΠΛ<>0 ΤΟΤΕ
 ΠΟΣ (ΤΕΛΙΚΟΙ*100)/ΠΛ
 ΓΡΑΨΕ 'Το ποσοστό των επιτυχόντων είναι ', ΠΟΣ*100, '%'
 ΓΡΑΨΕ 'Το μεγαλύτερο βαθμό στην Πρόοδο είχε ο ', ΜΑΧΟΝ
 ΑΛΛΙΩΣ
 ΓΡΑΨΕ 'Δεν δόθηκε κανένα όνομα'
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αλγόριθμος Σχολείο – Λύση

Αλγόριθμος Σχολείο
 Για i από 1 μέχρι 20   !ερώτημα 1
 Διάβασε ΕΠ[i,j], ON[i,j]
 Τέλος_επανάληψης
 Για j από 1 μέχρι 10   !ερώτημα 2
 Διάβασε ΤΙΤ[j]
 Τέλος_επανάληψης
 Για i από 1 μέχρι 20   !ερώτημα 3
 Για j από 1 μέχρι 10
  Διάβασε ΒΑΘ[i,j]
 Τέλος_επανάληψης
 Τέλος_επανάληψης
 k 0     !ερώτημα 4
 Για i από 1 μέχρι 20
 Αν ΕΠ[i]="Παπαδόπουλος" τότε
  k k + 1
  s 0
  Για j από 1 μέχρι 10
  s s + ΒΑΘ[i,j]
  Τέλος_επανάληψης
  ΜΟΠΑΠ[k] s/10
  ΟΝΠΑΠ[k] ON[i]
 Τέλος_αν
 Τέλος_επανάληψης
 Αν k>0 τότε
 Για i από 2 μέχρι k
  Για j από k μέχρι i με_βήμα -1
  Αν ΟΝΠΑΠ[j]<ΟΝΠΑΠ[j-1] τότε
   temp ΟΝΠΑΠ[j]
   ΟΝΠΑΠ[j] ΟΝΠΑΠ[j-1]
   ΟΝΠΑΠ[j-1] temp
   temp2 ΜΟΠΑΠ[j]
   ΜΟΠΑΠ[j] ΜΟΠΑΠ[j-1]
   ΜΟΠΑΠ[j-1] temp2
  Τέλος_αν
  Τέλος_επανάληψης
 Τέλος_επανάληψης
 Για i από 1 μέχρι k
  Εμφάνισε "Παπαδόπουλος ", ΟΝΠΑΠ[i], " ", ΜΟΠΑΠ[i]
 Τέλος_επανάληψης
 Αλλιώς
 Εμφάνισε "Δεν υπάρχει Παπαδόπουλος"
 Τέλος_αν
 Για j από 1 μέχρι 10   !ερώτημα 5
 Αν ΤΙΤ[j]="Έκθεση" τότε
  ΜΙΝ ΒΑΘ[1,j]
  θ 1
  Για i από 2 μέχρι 20
  Αν ΒΑΘ[i,j]<MIN τότε
   ΜΙΝ ΒΑΘ[i,j]
   θ i
  Τέλος_αν
  Τέλος_επανάληψης
  Εμφάνισε ΟΝ[θ], " ", ΕΠ[θ]
 Τέλος_αν
 Τέλος_επανάληψης
 Για j από 1 μέχρι 10   !ερώτημα 6
 s 0
 Για i από 1 μέχρι 20
  s s + ΒΑΘ[i,j]
 Τέλος_επανάληψης
 Εμφάνισε ΤΙΤ[j], ": ", s/20
 Τέλος_επανάληψης
 πλ 0   !ερώτημα 7
 Για i από 1 μέχρι 20
 πλ20 0
 Για j από 1 μέχρι 10
  Αν ΒΑΘ[i,j]=20 τότε
  πλ20 πλ20 + 1
  Τέλος_αν
 Τέλος_επανάληψης
 Αν πλ20>5 τότε
  πλ πλ + 1
 Τέλος_αν
 Τέλος_επανάληψης
 Εμφάνισε πλ
Τέλος Σχολείο
  
 

Συγχώνευση 1 – Λύση

Κυρίως Πρόγραμμα…

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συγχώνευση
 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ΜΘ, ΜΤ, i, j, k, z
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΟΝ, ΚΑΤ, Γ2[32], Γ3[32], Γ23[32]
 ΑΡΧΗ
 ΜΘ 1
 ΜΤ 1
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 32
  ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ
  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΑΤ
  ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΚΑΤ='τεχνολογική' Ή ΚΑΤ='θετική'
  ΑΝ ΚΑΤ='τεχνολογική' ΤΟΤΕ
  Γ2[ΜΤ] ΟΝ
  ΜΤ ΜΤ + 1
  ΑΛΛΙΩΣ
  Γ3[ΜΘ] ΟΝ
  ΜΘ ΜΘ + 1
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΚΑΛΕΣΕ ΑΒ(Γ2, ΜΤ - 1)
 ΚΑΛΕΣΕ ΑΒ(Γ3, ΜΘ - 1)
 i 1
 j 1
 k 1
 ΟΣΟ (i<=MT - 1) KAI (j<=ΜΘ - 1) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
  ΑΝ Γ2[i]<Γ3[j] ΤΟΤΕ
  Γ23[k] Γ2[i]
  i i + 1
  ΑΛΛΙΩΣ
  Γ23[k] Γ3[j]
  j j + 1
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  k k + 1
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΑΝ i > MT - 1 ΤΟΤΕ
  ΓΙΑ z ΑΠΟ k ΜΕΧΡΙ 32
  Γ23[z] Γ3[j]
  j j + 1
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΑΛΛΙΩΣ
  ΓΙΑ z ΑΠΟ k ΜΕΧΡΙ 32
  Γ23[z] Γ2[i]
  i i + 1
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 32
  ΓΡΑΨΕ Γ23[i]
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαδικασία…

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΒ(Π, Ν)
 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, N, j
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: Π[32]
 ΑΡΧΗ
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ Ν
  ΓΙΑ j ΑΠΟ Ν ΜΕΧΡΙ i ΜΕ_ΒΗΜΑ -1
  ΑΝ Π[j] < Π[j-1] ΤΟΤΕ
   ΤΕΜΡ Π[j]
   Π[j] Π[j-1]
   Π[j-1] TEMP
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

America’s Cup – Λύση

Κυρίως Πρόγραμμα…

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AmericasCup
 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  !ΕΡΩΤΗΜΑ 1
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, j, F[20,20], N[20], MAX, MIN, S
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ON[20], Winner
 ΛΟΓΙΚΕΣ: flag
 ΑΡΧΗ
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20  !ΕΡΩΤΗΜΑ 2
  ΓΡΑΨΕ 'Δώστε το όνομα του ', i, 'ου σκάφους'
  ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ[i]
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20  !ΕΡΩΤΗΜΑ 3
  ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20
  ΑΝ i=j ΤΟΤΕ
   F[i,j] -1
  ΑΛΛΙΩΣ
   ΔΙΑΒΑΣΕ F[i,j]
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΚΑΛΕΣΕ ΝίκηΑνάΣκάφος(F,N) !ΕΡΩΤΗΜΑ 4
 MAX N[1]  !ΕΡΩΤΗΜΑ 5
 Winner ON[1]
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 20
  ΑΝ Ν[i]>MAX ΤΟΤΕ
  ΜΑΧ Ν[i]
  Winner ON[i]
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΓΡΑΨΕ 'Νίκησε το σκάφος: ', Winner
 MIN F[1,2]  !ΕΡΩΤΗΜΑ 6
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20
  ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20
  ΑΝ i<>j ΤΟΤΕ !ή ισοδύναμα F[i,j]<>-1
   ΑΝ F[i,j]< MIN ΤΟΤΕ
   ΜΙΝ F[i,j]
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20 !ΕΡΩΤΗΜΑ 7
  flag ΨΕΥΔΗΣ
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20
  ΑΝ F[i,j]=MIN ΤΟΤΕ
   flag ΑΛΗΘΗΣ
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΑΝ flag=ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ
  ΓΡΑΨΕ ΟΝ[j]
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20  !ΕΡΩΤΗΜΑ 8
  ΑΝ ΟΝ[j]='ALINGHI' ΤΟΤΕ
  S 0
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20
   ΑΝ i<>j ΤΟΤΕ
   S S + F[i,j]
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΓΡΑΨΕ 'Το Alinghi δέχτηκε ',S ' fouls'
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαδικασία…

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝίκηΑνάΣκάφος (F, N)  !ΕΡΩΤΗΜΑ 9
 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, N[20], j, F[20,20]
 ΑΡΧΗ
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20
  Ν[i] 0
  ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20
  ΑΝ i<>j ΤΟΤΕ
   ΑΝ F[i,j]<=F[j,i] TOTE
   N[i] N[i] + 1
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ