Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, ένας φοιτητής έχει τις εξής υποχρεώσεις στα πλαίσια του μαθήματος «Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων»: να κάνει 3 ασκήσεις, να δώσει μία πρόοδο (Πρόοδος = διαγώνισμα πριν τις εξετάσεις) και να δώσει την τελική εξέταση. Προϋπόθεση για να συμμετάσχει στην τελική εξέταση είναι ο μέσος όρος των 3 ασκήσεων και της προόδου να είναι από 5 και πάνω.

Ο υπολογισμός του τελικού βαθμού γίνεται ως εξής:

α) Σε περίπτωση που ο βαθμός τελικής εξέτασης είναι μικρότερος του 5, κάθε βαθμός άσκησης συμμετέχει σε ποσοστό 10% στον τελικό βαθμό, ο βαθμός Προόδου συμμετέχει σε ποσοστό 15% και ο βαθμός της τελικής εξέτασης συμμετέχει σε ποσοστό 55%.

β) Διαφορετικά κάθε βαθμός άσκησης συμμετέχει σε ποσοστό 6% στον τελικό βαθμό, ο βαθμός Προόδου συμμετέχει σε ποσοστό 12% και ο βαθμός της τελικής εξέτασης συμμετέχει σε ποσοστό 70%.

1. Να γράψετε κατάλληλο υποπρόγραμμα το οποίο διαβάζει το βαθμό του φοιτητή σε μια υποχρέωση και τον αποθηκεύει στην πραγματική μεταβλητή Β. Το υποπρόγραμμα θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο βαθμός ανήκει στο [0,10].

2. Να γράψετε κατάλληλο υποπρόγραμμα το οποίο δέχεται τους 5 βαθμούς (3 βαθμοί ασκήσεων, 1 προόδου, 1 τελικής εξέτασης) κάθε φοιτητή και επιστρέφει τον τελικό βαθμό στο μάθημα «Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων».

3. Να γράψετε  πρόγραμμα το οποίο:

  • Να περιέχει τμήμα δηλώσεων μεταβλητών
  • Να διαβάζει τα ονοματεπώνυμα και τους βαθμούς στις υποχρεώσεις στο μάθημα «Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων» για ένα σύνολο φοιτητών. Για την εισαγωγή και τον έλεγχο των βαθμών να γίνει χρήση του υποπρογράμματος που αναφέρεται στο ερώτημα 1. Η είσοδος τερματίζεται μόλις δοθεί ως ονοματεπώνυμο το κενό.
  • Να υπολογίζει και να εμφανίζει τον τελικό βαθμό του κάθε φοιτητή που έλαβε μέρος στην τελική εξέταση κάνοντας χρήση του υποπρογράμματος που περιγράφεται στο ερώτημα 2.
  • Να εμφανίζει το ποσοστό των φοιτητών που δεν απέκτησαν το δικαίωμα συμμετοχής στην τελική εξέταση
  • Να εμφανίζει το όνομα του φοιτητή που είχε το μεγαλύτερο βαθμό στην πρόοδο

Διευκρίνιση:

Να θεωρήσετε ότι ο φοιτητής που έγραψε το μέγιστο βαθμό στην Πρόοδο είναι μόνον ένας.

 

Η λύση εδώ

Advertisement