Τι θα δείξει η οθόνη 1

Τι θα εκτυπώσει το παρακάτω πρόγραμμα αν δοθούν ως αρχικές τιμές στην εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ Α, Β, Γ οι τιμές 6, 3, 5 αντίστοιχα;

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΔΕ
 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β, Γ
 ΛΟΓΙΚΕΣ: ΤΙΜΗ
 ΑΡΧΗ
 ΔΙΑΒΑΣΕ Α, Β, Γ
 ΓΡΑΨΕ Α, Β, Γ
 ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΚΑΛΕΣΕ Δ1(Α, Β, Γ, ΤΙΜΗ)
  ΓΡΑΨΕ Α, Β, Γ
 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΤΙΜΗ = ΑΛΗΘΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ1(Γ, Β, Α, ΤΙΜΗ)
 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β, Γ
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Χ
 ΛΟΓΙΚΕΣ: ΤΙΜΗ
 ΑΡΧΗ
 Χ 2*Γ MOD (Β + Α)
 ΓΡΑΨΕ Χ
 ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Χ, Γ)
 Γ Γ + 2
 Α Α + 1
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ζ, Β):ΛΟΓΙΚΗ
 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Β
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Ζ, Υ
 ΑΡΧΗ
 Υ Ζ - Α_Μ(Β/2)
 ΑΝ Υ>0 ΤΟΤΕ
  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΛΗΘΗΣ
 ΑΛΛΙΩΣ
  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΨΕΥΔΗΣ
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
 ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

 

Η λύση εδώ

Advertisement