Συγχώνευση 1

Σε ένα ενιαίο λύκειο, λόγω του ότι υπάρχει μόνον ένας μαθηματικός, τα τμήματα Γ’2 (τεχνολογική) και Γ’3 (θετική) στα μαθηματικά κατεύθυνσης ενώνονται σε ένα τμήμα, το Γ’23. Συνολικά υπάρχουν 32 μαθητές τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης.

1. Να αναπτύξετε κατάλληλο υποπρόγραμμα που θα δέχεται έναν πίνακα χαρακτήρων και το πλήθος των κελιών του και θα τον επιστρέφει ταξινομημένο αλφαβητικά.

2. Να αναπτύξετε πρόγραμμα με τις παρακάτω προδιαγραφές:

2.1. Να περιέχει τμήμα δηλώσεων

2.2. Να δέχεται το ονοματεπώνυμο και την κατεύθυνση καθενός από τους 32 μαθητές εφαρμόζοντας έλεγχο εγκυρότητας ώστε η κατεύθυνση να είναι «τεχνολογική» ή «θετική». Να αποθηκεύει το ονοματεπώνυμο στην ονομαστική κατάσταση Γ2 (αν ανήκει στην τεχνολογική) ή Γ3 (αν ανήκει στη θετική).

2.3. Κάνοντας χρήση του υποπρογράμματος που περιγράφεται στο ερώτημα 1, να ταξινομεί αλφαβητικά τις λίστες Γ2 και Γ3.

2.4. Να παράγει την αλφαβητική κατάσταση Γ23 που θα περιέχει τα ονοματεπώνυμα τεχνολογικής και θετικής, ταξινομημένα αλφαβητικά.

 

Η λύση εδώ

Advertisement