Συγχώνευση 1 – Λύση

Κυρίως Πρόγραμμα…

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συγχώνευση
 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ΜΘ, ΜΤ, i, j, k, z
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΟΝ, ΚΑΤ, Γ2[32], Γ3[32], Γ23[32]
 ΑΡΧΗ
 ΜΘ 1
 ΜΤ 1
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 32
  ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ
  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΑΤ
  ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΚΑΤ='τεχνολογική' Ή ΚΑΤ='θετική'
  ΑΝ ΚΑΤ='τεχνολογική' ΤΟΤΕ
  Γ2[ΜΤ] ΟΝ
  ΜΤ ΜΤ + 1
  ΑΛΛΙΩΣ
  Γ3[ΜΘ] ΟΝ
  ΜΘ ΜΘ + 1
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΚΑΛΕΣΕ ΑΒ(Γ2, ΜΤ - 1)
 ΚΑΛΕΣΕ ΑΒ(Γ3, ΜΘ - 1)
 i 1
 j 1
 k 1
 ΟΣΟ (i<=MT - 1) KAI (j<=ΜΘ - 1) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
  ΑΝ Γ2[i]<Γ3[j] ΤΟΤΕ
  Γ23[k] Γ2[i]
  i i + 1
  ΑΛΛΙΩΣ
  Γ23[k] Γ3[j]
  j j + 1
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  k k + 1
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΑΝ i > MT - 1 ΤΟΤΕ
  ΓΙΑ z ΑΠΟ k ΜΕΧΡΙ 32
  Γ23[z] Γ3[j]
  j j + 1
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΑΛΛΙΩΣ
  ΓΙΑ z ΑΠΟ k ΜΕΧΡΙ 32
  Γ23[z] Γ2[i]
  i i + 1
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 32
  ΓΡΑΨΕ Γ23[i]
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαδικασία…

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΒ(Π, Ν)
 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, N, j
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: Π[32]
 ΑΡΧΗ
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ Ν
  ΓΙΑ j ΑΠΟ Ν ΜΕΧΡΙ i ΜΕ_ΒΗΜΑ -1
  ΑΝ Π[j] < Π[j-1] ΤΟΤΕ
   ΤΕΜΡ Π[j]
   Π[j] Π[j-1]
   Π[j-1] TEMP
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Advertisement